Ι. Εισαγωγή

1. Το www.myisologismos.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ομόρρυθμη εταιρία MyCompany Projects, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Π.Π. Γερμανού, αριθμ. 33 με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλ. 2310231557 (στο εξής χάριν συντομίας εταιρία).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των σχετικών υπηρεσιών, που αναφέρονται παρακάτω.

Κάθε χρήστης, που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Για τον λόγο αυτόν βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

2. Οι όροι, που αναφέρονται στον παρόν συμφωνητικό, έχουν την παρακάτω σημασία:

2.1. Εταιρία είναι η MyCompany Projects.

2.2.Δικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική κατάστημα είναι το www.myisologismos.com

2.3. Χρήστης ή Πελάτης είναι ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρίας ή ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου, είτε προβεί σε παραγγελία υπηρεσιών είτε όχι.

2.4. Υπηρεσία είναι η υπηρεσία διαδικτυακής φιλοξενίας (web hosting), και κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name) για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ άρθρο 47 του Ν. 4072/2012), καθώς και τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρίες, άλλως η υπηρεσία δημοσίευσης ισολογισμών (άρθρο 232 του Ν. 4072/2012) σε ήδη υπάρχον διαδικτυακό τόπο.

2.5. Eξτρά παροχές, είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρία παράλληλα με την αγορά από τον χρήστη κάποιας από τις υπό 2.4 και 2.5 υπηρεσίες της εταιρίας.

2.6. Συμφωνητικό είναι οι παρόντες όροι Χρήσης και οι προϋποθέσεις που θέτει η Εταιρία προκειμένου να διαθέσει τις υπηρεσίες στον Πελάτη.

2.7. ΕΕΤΤ είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΙΙ. Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Πελάτη

1. Ο πελάτης υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπληρώνοντας με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί.

2. Ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και να ενημερώνει την Εταιρία σε κάθε περίπτωση τροποποίησής τους.

3. Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή των όρων χρήσης και εφόσον το δηλώσει μέσω της φόρμας υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει το ποσό της συνδρομής παρακρατώντας οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε σε τρίτους (όπως έξοδα καταχώρησης ονομάτων χώρου κλπ), αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία. Επίσης τα προϊόντα κατά την επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής.

4. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τα στοιχεία και το περιεχόμενο αυτών, που αναρτά στο δικτυακό του τόπου και για το σύνολο των όρων, προθεσμιών, προϋποθέσεων κλπ, που απαιτεί η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις εταιρίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη

ΙΙΙ. Πολιτική τιμών – τρόπος πληρωμής

1. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α. Τυχόν μεταγενέστερες προσφορές ή αλλαγές τιμών δεν μεταβάλλουν το τίμημα του πελάτη κατά το χρόνο σύναψης του συμφωνητικού ή της παραγγελίας του.

2. Για τις online αγορές μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος η πληρωμή γίνεται με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Δεκτές γίνονται όλες οι πιστωτικές κάρτες.

Επίσης είναι δυνατή η πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς, που εμφανίζονται κατά την παραγγελία της υπηρεσίας. Οι τυχόν προμήθεια των τραπεζών βαρύνει τον Πελάτη, ο οποίος και οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία για τον αριθμό συναλλαγής και το κατάστημα της τράπεζας. Η ενημέρωση γίνεται στη διεύθυνση [email protected]

3. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλαχτα ότι η κάρτα του θα χρεώνεται αυτόματα κατά το χρόνο ανανέωσης της συνδρομής του για την υπηρεσία διαδικτυακής φιλοξενίας και ως εκ τούτου δίνει ρητά το δικαίωμα στην Εταιρία να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό στην προκαθορισμένη ημερομηνία.

IV. Εγγύηση

1. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη εγγύηση επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία διαδικτυακής φιλοξενίας υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.1. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση, που ο τελευταίος δεν μείνει ικανοποιημένος απ’ τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εντός 7 ημερολογιακών ημερών απ’ την απόκτηση της υπηρεσίας, άλλως σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας, άλλως παραιτείται του σχετικού δικαιώματος. Μέσα στα πλαίσια τήρησης υψηλούς επιπέδου υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία για το λόγο για τον οποίο δεν ικανοποιήθηκε κατά την παροχή της υπηρεσίας στη διεύθυνση [email protected] Σε περίπτωση, που συντρέχουν όλοι οι παραπάνω όροι και η Εταιρία αποφανθεί την επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, ενημερώνει γραπτά των πελάτη και παρακρατεί απ’ το ποσό της επιστροφής κάθε ποσό, που καταβλήθηκε για αγορά άλλης υπηρεσίας (όπως καταχώρηση ονόματος χώρου, αγορά SSL πιστοποιητικού κλπ).

1.2. Η επιστροφή των χρημάτων, που έχει συμφωνηθεί γραπτά ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες απ’ την ενημέρωση του Πελάτη.

2. Επιστροφή χρημάτων για την υπηρεσία ονομάτων χώρου γίνεται μόνο σε περίπτωση, που η αίτηση για το .gr απορριφθεί απ’ την ΕΕΤΤ και ο Πελάτης δεν επιθυμεί την καταχώρηση άλλου ονόματος.

V. Διακοπή υπηρεσιών – λύση συμφωνητικού

1. Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε απ’ τους συμβαλλόμενους, χωρίς πάντως η Εταιρία να υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.

2. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας, οφείλει να το δηλώσει μέσω της σχετικής φόρμας στη διεύθυνση [email protected] Στη συνέχεια ο Πελάτης θα παραλάβει μέσω email επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης απ’ την Εταιρία, άλλως οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρία. Η λύση του συμφωνητικού επέρχεται με την παραπάνω επιβεβαίωση παραλαβής.

3. Η Εταιρία δικαιούται να λύσει αζημίως για αυτή το παρόν συμφωνητικό και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης απ’ τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου του παρόντος.

4. Σε κάθε περίπτωση λύσης του συμφωνητικού, η Εταιρία διαγράφει τον λογαριασμό του Πελάτη απ’ τους servers της και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας τους. Ο Πελάτης αναλαμβάνει οποιαδήποτε ζημία υποστεί αυτός ή τρίτος απ’ την παραπάνω διαγραφή ή/και διακοπή.

VΙ. Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) είτε ανήκουν στην εταιρία, είτε η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας απαγορεύεται.

VΙΙ. Περιορισμός ευθύνης

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της, καθώς και στα προγράμματα προώθησης τους. Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της εταιρίας όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

2. Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημά της δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους Πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και υπηρεσιών.

3. Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών, που διακινούνται μέσα απ’ το δίκτυο διακομιστών της.

4. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις δραστηριότητες, υπηρεσίες, πράξεις, πληροφορίες κλπ, που διακινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνει να αποζημιώσει την Εταιρία για οποιαδήποτε ζημία υποστεί. Ο Πελάτης συμφωνεί εξάλλου ότι θα υπερασπιστεί έναντι κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των παραπάνω δραστηριοτήτων κλπ.

5. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει και δεσμεύεται με την παρούσα ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, εξώδικη ή δικαστική, που πηγάζει από την παράβαση ή προσβολή εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσης δικαιωμάτων τρίτων, θα παρέμβει στη δικαστική ή εξωδικαστική διαδικασία και αφετέρου θα αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία για κάθε ζημία, που θα υποστεί.

6. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή θέση σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει κατά βούληση και δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω του τερματισμού για ιστοσελίδας απ’ τον διακομιστή.

7. Εν όψει της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου, η εταιρία δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της για οποιονδήποτε λόγο μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος. Ομοίως δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της χρήσης, διαθεσιμότητας ή μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, που προσφέρει. Εξάλλου, ο Πελάτης οφείλει να μελετήσει τους όρους ως προς την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου υπηρεσιών στη διεύθυνση [email protected]

8. Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, php, mysql, ASP.net, perl, zend, ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας. Ομοίως, η Εταιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που υπάρχει στο περιβάλλον διαχείρισης (Plesk) που του παρέχεται. Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται τοπικά, στον υπολογιστή του Πελάτη

VΙΙΙ. Προσωπικά δεδομένα & Ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

ΙΧ. Ειδικοί όροι χρήσης ως προς τις υπηρεσίες παροχής ιστοσελίδας

1. Ο Πελάτης διαβεβαιώνει ότι το υλικό που θα «ανεβάζει» στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.

2. Η Εταιρία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του, καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

3. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο διαδίκτυο των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία παρέχει 24ωρη τεχνική υποστήριξη δωρεάν.

4. Η Εταιρία οφείλει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να σεβαστεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

5. Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα «Υπο Κατασκευή» μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στην Εταιρία. Η σελίδα «Υπο Κατασκευή» μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα «Υπο Κατασκευή» μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως, α. συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας, β. διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και γ. φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

6. Απαγορεύεται απολύτως στον Πελάτη κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας να διακινεί οποιοδήποτε παράνομο υλικό, ήτοι υλικό το περιεχόμενο του οποίου αντίκειται στο νόμο ή/και στα χρηστά ήθη, ή/και να κατατείνει σε προσβολή της προσωπικότητας του Παραλήπτη (ενδεικτικά αναφέρεται η αποστολή / διακίνηση πορνογραφικού υλικού ή υλικού το περιεχόμενο του οποίου είναι ανήθικο, απειλητικό, εξυβριστικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, χυδαίο, ικανό να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε τρίτους, περιέχει ιούς κλπ).

7. Η εταιρία ρητά δηλώνει δια του παρόντος ότι είναι απλός πάροχος της υπηρεσίας και ότι σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, ούτε φέρει ευθύνη, για το περιεχόμενο του υλικού, που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της. H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει το υλικό, που αναφέρεται παραπάνω υπό 7 και που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και αζημίως, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

8. Η ελληνική νομοθεσία (ν. 3741/2006) απαγορεύει τη μαζική αποστολή email (spam) για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη. Στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στη Θεματική Ενότητα: Ανεπιθύμητες ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Spam (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,127384&_dad=portal&_schema=PORTAL) αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια όλο το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεσμεύεται ο Πελάτης να γνωρίζει και να τηρεί. Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί την παραπάνω νομοθεσία. Επίσης, o Πελάτης υποχρεούται προ της μαζικής με οιονδήποτε τρόπο αποστολής μηνυμάτων να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.dpa.gr και να ενημερώνεται για την λίστα του άρθρου 13, η οποία περιλαμβάνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κανένα μήνυμα. Ο Πελάτης οφείλει να σέβεται την επιθυμία των παραληπτών αυτών και να μην αποστέλλει μηνύματα προς τα πρόσωπα αυτά για κανένα λόγο. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απ’ τον Πελάτη, ο οποίος οφείλει να την αποζημιώσει για κάθε ζημία της.

9. Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιστοσελίδες τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από ιστοσελίδες τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

10. Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα αποκλειστικά ως ένα συμβατικό Web Site. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της Εταιρίας πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της Εταιρίας. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης.

11. Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία , όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του.

12. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο πελάτης πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

13. Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

Χ. Ειδικοί όροι ως προς την υπηρεσία ονομάτων χώρου

1. Ο πελάτης της υπηρεσίας ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου όπως ισχύει. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

2. Η χρήση της υπηρεσίας ονομάτων χώρου της Εταιρίας σημαίνει αυτόματη αποδοχή των όρων των παραπάνω κανονισμών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης.

3. Οι κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου γίνονται από προσωπικό της Εταιρίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την αίτηση κατοχύρωσης και την ολοκλήρωση της πληρωμής.

4. Ο Πελάτης επιλέγει το όνομα χώρου, που θέλει να καταχωρήσει και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την προηγούμενη επιλογή ή την τυχόν παράβαση δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.

5. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, το όνομα χώρου, που έχει επιλεγεί απ’ τον Πελάτη καταχωρηθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά ας, ολοκληρώνουμε την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να αναζητήσετε και κατοχυρώσετε κάποιο άλλο όνομα χώρου.

6. Η κατοχύρωση γίνεται για δύο (2) χρόνια.

ΧΙ. Εξτρά Παροχές

1. Οι εξτρά παροχές προσφέρονται από την Εταιρία δωρεάν, μαζί με την αγορά κάποιας από τις κύριες υπηρεσίες που αυτή παρέχει.

2. H υπηρεσία διαδικτυακής φιλοξενίας παρέχεται δωρεάν από την Εταιρία για ένα έτος. Στη συνέχεια χρεώνεται κανονικά, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

ΧΙΙ. Λοιποί όροι

1. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

2. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει απ’ το παρόν συμφωνητικό εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.